GDPR – Tietosuojaseloste

 

GDPR – TIETOSUOJASELOSTE

EU:n yleinen tietoturva-asetus (679/2016)

1) Rekisterinpitäjä:
Bel Monte/Tampereen Häämessut (y-tunnus 1005973-5), Kytömaankatu 1, 33720 Tampere,
p. 050 566 1004, s-posti: info@tampereenhaamessut.com

2) Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
Satu Välimäki

3) Rekisterin nimi:
Tampereen Häämessut näytteilleasettajat

4) Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Asiakassuhde

5) Rekisterin tietosisältö:
Nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, verkkolaskuosoite, tilatut tuotteet

6) Säännönmukaiset tietolähteet:
Rekisteröidyn yrityksen/henkilön itsensä luovuttamat

7) Tietojen säännönmukaiset luovutukset:
Ei luovuteta ulkopuolisille

8) Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:
Ei luovuteta

9) Profilointi:
Henkilötietoja ei käytetä profilointiin tai muuhun automaattiseen päätöksen tekoon.

10) Yritys-/henkilötietojen säilytysaika:
Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään niin kauan, kun asiakassuhteen katsotaan kestävän.
Tietojen säilyttämisen tarvetta arvioidaan viiden vuoden välein.

11) Rekisterin suojauksen periaatteet:
Henkilötietoja sisältäviä aineistoja säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on pääsy ainoastaan nimetyillä ja tehtäviensä vuoksi pääsyyn valtuutetuilla henkilöillä.
Henkilötietoja sisältävä tietokanta on palvelimella, johon on pääsy ainoastaan nimetyillä ja tehtäviensä vuoksi pääsyyn valtuutetuilla henkilöillä. Palvelin on suojattu asianmukaisella palomuurilla ja teknisellä suojauksella.
Käyttöoikeus on ainoastaan henkilöillä, jotka käsittelevät tilauksia tai ohjaavat kursseja.
Käyttöoikeuden omaavat henkilöt ovat sitoutuneet noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja pitämään salassa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot.

12) Rekisteröidyn oikeudet:
Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja ja jos käsitellään, oikeus saada kopio henkilötiedoistaan.
Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot korjataan.
Oikeus tietojen poistamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien tietojen poistamista. Tiedot poistetaan rekisteristä 1 vrk (24 h) sisällä pyynnön vastaanottamisesta.
Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien tietojen henkilötietojen käsittelyä.
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Rekisteröidyllä on oikeus saada itseään koskevat henkilötiedot, jotka rekisteröity on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa Rekisteröidyllä on oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.
Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan lainsäädäntöä. Henkilötietoasioiden kansallisena valvontaviranomaisena toimii oikeusministeriön yhteydessä toimiva tietosuojavaltuutettu.

13) Yhteydenotot:
Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään.